شل شدن آلت تناسلی فقط یک خبر بد برای زندگی جنسی مردان نیست. اگر قادر به ایستاندن عضو مردانه تان نیستید بدانید که ریسک مرگِ زودرس تان 70 درصد افزایش یافته است. دکتر Tobias Köhler پروفسور مدرسه پزشکی ایالت الینویز می گوید مشکل قلبی داشتن، از دلایل اصلی بلند نشدن عضو جنسی مردان است. بنابر این اگر نمی توانید مثل همیشه نگهش دارید شاید قلب تان دچار ... Lire plus...

×

Quel vote donnez-vous à ce poste?

Veuillez voter en cliquant sur le bouton vert ou rougeCommentaire 1

تشکرررررررررررر


Aha Sorry No Matching posts found!


Aucun post trouvé!

Aucun post trouvé!

Aucun post trouvé!